UMIEM PŁYWAĆ

Regulamin Nauki Pływania w MOS w Opolu w ramach ministerialnego programu powszechnej nauki pływania – Umiem Pływać

1. Zajęcia nauki pływania organizowane są przez MOS w Opolu z siedzibą przy ul. Katowickiej 14, a odbywają się w obiekcie zarządzanym przez MOSiR w Opolu tj. basen kryty „Wodna Nuta” ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole

2. Zajęcia będą się odbywały od września 2023 kolejno po sobie następujących turach, trwających po 20h lekcyjnych każda.

3. Nauka pływania będzie się odbywać 2 razy w tygodniu w soboty i niedziele (łącznie ok. 10 tygodni) w godzinach 9.00 – 14.00

4. Zajęcia odbywają się bezpłatnie, a skierowane są do dzieci z klas I – II ze szkół podstawowych na terenie miasta Opola.

5. Zapisów na naukę pływania można dokonać poprzez stronę internetową www.mos.opole.pl wysyłając formularz zgłoszeniowy oraz przynosząc oryginały wersji papierowej:
         * wniosek rekrutacyjny
          * zgoda rodziców,

Oba dokumenty zostaną wysłane drogą e-mial  do opiekunów zakwalifikowanych uczestników.

6. Jedna lekcja to 45 min. zajęć z wykwalifikowanym instruktorem pływania + czas potrzebny na przebieranie się oraz suszenie.

7. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje możliwość odrabiania zajęć.

8. Grupę może tworzyć do 12 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz w podobnym wieku. Zajęcia prowadzone są w basenie rekreacyjnym oraz w basenie sportowym.

9. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.

10. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie mogą przebywać na trybunach basenu, stosując obuwie ochronne oraz przestrzegając regulaminu obiektu. Rodzic przebywający na trybunach, nie ma prawa chodzić po hali basenowej.

11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania po zakończonych zajęciach.

12. Instruktor nauki pływania nie odpowiada za samodzielny pobyt dziecka na basenie, po skończonych zajęciach oraz przed rozpoczęciem zajęć.

13. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko oczekuje przy wyjściu na nieckę basenową na instruktora, po skończonych zajęciach instruktor ma obowiązek odprowadzić uczestnika zajęć do wyjścia z niecki.

14. Po przebraniu się, uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia.

15. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni (szatnia, hole) za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny.

16. Po skończonych zajęciach dziecko nie może samodzielnie przebywać na terenie hali basenowej.

17. Rodzic/opiekun może skorzystać z darmowych 10 min pobytu w przebieralni w celu przebrania i przygotowania dziecka na zajęcia pływania oraz po zajęciach nauki pływania.

18. Osoby uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinny posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary oraz ręcznik.

19. MOS i MOSiR nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie pływalni.

20. Opiekun prawny uczestnika kursu wyraża zgodę na udział dziecka w lekcjach nauki i doskonalenia pływania oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.

21. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, który dostępny jest na basenie „Wodna Nuta” w Opolu.

22. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, traktowane jest jako akceptacja przez uczestnika treści niniejszego regulaminu oraz regulaminu Pływalni Wodna Nuta w Opolu, w tym warunków w nim zawartych, w szczególności dotyczących ubioru, stanu zdrowia, przechowania rzeczy wartościowych.

23. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, oraz łączenia grup i nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.

25. MOS w Opolu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

26. W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

27.Najbardziej uzdolnieni i chętni będą mieli ewentualnie okazję kontynuowania doskonalenia pływania na zajęciach prowadzonych w następnym roku przez UKS MOS Opole.

28. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) przekazuje Panu/Pani informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w zajęciach nauki pływania. Administratorem danych osobowych jest: MOS w Opolu ul. Katowicka 14


 

Zapisy odbywają się poprzez formularz znajdujący się <<< tutaj >>> do 2 dni roboczych od wysłania formuarza organizator poinformuje o zakwalifikowaniu dziecka.