ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEM. GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

flaga_polski                                                   godlo_polski.svg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ
DLA UCZNIÓW MIASTA OPOLA

 

DOFINANSOWANIE
[32 000,00 zł]
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
[64 200,00 zł]

 

CELE PROGRAMU

 

Cele główne

 • Korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, dostanu prawidłowego.
 • Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.
 • Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

 

Cele szczegółowe

 • Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościachdnia codziennego.
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktykii korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.
 • Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia.

 

Oczekiwane rezultaty

 • Wiedza – Uczeń wie jak wielkie znaczenie ma dla niego prawidłowa postawa ciała i ma wiadomość,że tylko własną pracą może ją kształtować.
 • Umiejętności – Uczeń potrafi prawidłowo wykonywać określone ćwiczenia korekcyjne. Zna zabawymające pozytywny wpływ na postawę ciała.
 • Postawy – Efektem naszej pracy powinien być uczeń charakteryzujący się społecznie wartościowymipostawami: – mieć nawyk dbania o własne zdrowiei kształtowanie właściwej postawy ciała – wykazywać dążność do kształtowania właściwych cechcharakteru; odpowiedzialność za własne zdrowie, wytrzymałość, zdyscyplinowanie; – wykazywaćdążność do samodzielnej aktywności.

.

SPOSOBY REALIZACJI

 

Metody

Stosując odpowiednie metody pracy nauczyciel wspiera dzieciw uzyskiwaniu coraz lepszych efektów. Metody te powinny sprzyjać rozwojowi dziecka w sferzepoznawczej, motorycznej i emocjonalnej. Powinny nawiązywać do jego możliwości i potrzeb. Wiedzanauczyciela o prawidłowościach rozwojowych, potrzebach psychicznych oraz odchyleniach w budowiei postawie ciała, jak również rozwoju motorycznym powinna być zasadniczym kryteriumułatwiającym dobór właściwych metod i form pracy. Dla pełnej realizacji zamierzonych celównależy stosować różne metody pracy, takie jak:

 • metoda zabawowo-naśladowcza
 • metodabezpośredniej celowości ruchu /zadaniowa/
 • metoda ścisła
 • metoda ruchowej ekspresji twórczej.

 

Środki

Podstawowym miejscem do prowadzenia zajęć ruchowych jest sala gimnastyczna.Pomieszczenie to powinno odpowiadać określonym wymogom. Wyposażenie sali w przyrządy to:drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, materace, skrzynie. Sprzęt i przybory: kocyki,laski, piłki lekarskie, piłki ćwiczebne, chorągiewki, woreczki, kółka ringo, ciężarki, obręczeróżnej wielkości. Proponowany program przewiduje jednakże wykorzystanie do ćwiczeń równieżtypowej sali szkolnej. Należy wówczas wykorzystać przedmioty będące na jej wyposażeniu: krzesła,ławki szkolne, przybory uczniów/ książki, przybory do pisania, plecaki, zwykłe kartki , kulkiz papieru itp./ W ćwiczeniach domowych do zabaw i ćwiczeń z powodzeniem wykorzystać możnaprzedmioty codziennego użytku: stół, krzesło, koc.Do ćwiczeń oddechowych doskonale nadają się: wstążki, piłeczki pingpongowe, szmatki, luźnekartki papieru, świece, baloniki do dmuchania, piórka, a nawet zwykłe pluszowe zabawki. Doćwiczeń stóp służyć mogą różnorodne drobne przedmioty typu: wstążki, tasiemki, piłeczki,woreczki itp. Należy pamiętać, iż dużą wartość przedstawiają także ćwiczenia z partnerem,którym może być rodzeństwo, rodzice, szkolni koledzy. Poza zajęciami wewnątrz budynku planujesię prowadzenie ćwiczeń na powietrzu.
W tym celu korzystać będziemy przede wszystkim z boiskaprzyszkolnego. Zajęcia ruchowe odpowiednio dawkowanei jednocześnie uprawiane w otwartej przestrzeni przedstawiają największe walory i zapewniająmaksymalne efekty zdrowotno-rozwojowe.