Aktywny przedszkolak

 

 

 

Program wsparcia edukacji przedszkolnej
w zakresie wychowania fizycznego

,, Aktywny przedszkolak”

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom dzieci i rodziców  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy proponuje organizację regularnych zajęć usprawniających dla dzieci przedszkoli  (najstarszej grupy , dzieci sześcioletnich) miasta Opola. Możliwość organizacji regularnych zajęć ruchowych od 01 września 2017r. prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, oprócz realizacji podstawowych celów kultury fizycznej, w dużym stopniu pozwoliłyby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną przedszkoli miasta Opola.

Założenia organizacyjne

 1. Zajęcia usprawniania ruchowego prowadzone będą przez nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu.
 2. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy ćwiczeniowej.
 3. Nabór uczestników prowadzony będzie w miesiącu czerwcu.
 4. Systematyczność i aktywność dzieci na zajęciach jest rozliczana przez nauczyciela prowadzącego.
 5. Zajęcia mają charakter dobrowolny.

Uczestnicy  programu

 1. Uczestnikami w/w  programu są dzieci sześcioletnie z najstarszej grupy przedszkola.

Cele edukacyjne.

 1. Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
 2. Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
 3. Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
 5. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność, poczucie obowiązku.
 6. Diagnoza sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich.

Podstawowe warunki realizacji

 1. Zajęcia usprawniające prowadzone są w opolskich przedszkolach publicznych.
 2. Jedna jednostka lekcyjna , jeden raz w tygodniu.
 3. Do realizacji określonego programu wykorzystywany będzie sprzęt sportowy przedszkoli.

 

Cele wychowawcze

 1. Utrwalanie modelu zdrowego, higienicznego trybu życia.
 2. Nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, współdziałania w zespole, poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki oraz zasady fair play w grze i w życiu.

Standardy osiągnięć

 1. Postaw
 • Świadoma postawa spędzania czasu wolnego.
 • Umiejętność samooceny poziomu sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych samodyscypliny.
 1. Wiadomości
 • Opanowanie podstawowego zakresu wiadomości dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych
 1. Umiejętności
 • Opanowanie podstawowych czynności ruchowych (rzut, chwyt)
 • Ćwiczenia oswajające z piłką
 • Kształtowanie koordynacji ruchowej (równowaga, łączenie ruchów)
 • Kształtowanie zdolności motorycznych (szybkość, zwinność, wytrzymałość)

Treści nauczania

 1. Gry i zabawy oswajające z przyborami i przyrządami
 2. Nauka podstawowych czynności ruchowych (chwyt, rzut, kozłowanie)
 3. Gry uzupełniające.
 4. Ćwiczenia ogólno usprawniające
 5. Ćwiczenia koordynacyjne.

Sposoby realizacji programu

 1. Czynny i systematyczny udział w zajęciach .

Efekty programu

 • Polepszenie sprawności ogólnej dziecka.
 • Posiadanie podstawowych nawyków higienicznych.
 • Wzmacnianie zdrowia dzieci.
 • Umiejętność współdziałania w grupie.
 • Wzrost zainteresowania aktywnością ruchową.

                                                                              Opracował : Roman Firlus

 

Program wsparcia edukacji przedszkolnej w zakresie wychowania fizycznego "Aktywny przedszkolak" – pdf