Szkoła na peryferiach

school-kids-schoolhouse

 

 

 

 

Założenia organizacyjne

1. Nauka gier i zabaw z elementami piłki nożnej oraz piłki siatkowej będzie prowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu.

2. Zajęcia prowadzone będą w ciągu tygodnia w godz. 8.45 – 17.45
3. Nabór prowadzony jest we wrześniu i ciągu trwania roku szkolnego.
4. Systematyczność i aktywność dzieci na zajęciach jest rozliczana przez nauczyciela prowadzącego.


Użytkownicy programu.

1. Użytkownikami w/w programu są uczniowie opolskich szkół podstawowych klas I – III.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół ze względu na utrudniony, ograniczony dostęp do oferty zajęć rekreacyjno-sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ( większość zajęć sekcyjnych prowadzona jest w szkołach znajdujących się w znacznej odległości od szkół położonych z dala od centrum miasta i dojazd dzieci na zajęcia wiązał by się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez uczestników zajęć)

Cele edukacyjne.

1. Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
2. Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
3. Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
5. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność i poczucie obowiązku.

Podstawowe warunki realizacji.

1. Zajęcia sekcji gier i zabaw prowadzone są w opolskich szkołach podstawowych.
2. Czas trwania to dwie jednostki szkoleniowe ( treningowe w tygodniu).
3. Do realizacji określonego programu wykorzystywany będzie sprzęt sportowy szkoły.

Cele wychowawcze.

1. Utrwalanie modelu zdrowego, higienicznego trybu życia.
2. Nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, współdziałania w zespole, poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki oraz zasady fair play w grze i w życiu.

Standardy wymagań.

1. Elementarne umiejętności ruchowe w zakresie planowania ( kontrolowania) nad piłką tj. podań, przyjęć i jej prowadzenia (dryblowania).
2. Wybór uderzenia piłki pozostawić dzieciom.

Treści nauczania.

1. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek.
2. Podstawowe elementy techniki gry:
• uderzenia piłki nogą
• przyjęcia piłki nogą
• prowadzenie piłki nogą
• drybling
• strzały
3. Wykorzystanie podstawowych elementów techniki w grach :
• uproszczonych
• szkolnych
• właściwych
4. Gry uzupełniające.
5. Ćwiczenia ogólno usprawniające.
6. Ćwiczenia koordynacyjne.
 

Sposoby realizacji programu.


1. Czynny i systematyczny udział w zajęciach sekcji gier i zabaw z elementami piłki nożnej.

Efekty programu.

Wychowankowie sekcji gier i zabaw z elementami piłki nożnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym winni posiadać szereg umiejętności i nawyków:
• podstawowe umiejętności techniczno taktyczne zgodne z wiekiem rozwojowym dziecka,
• posiadanie podstawowych nawyków higienicznych,
• znajomość przepisów gry,
• umiejętność współdziałania w grupie.

Kontrola umiejętności.

• Dowolna żonglerka piłką (najlepiej piłka do siatkówki).
• Slalom z piłką między kręglami ( uczeń prowadzi piłkę nogą między 4 kręglami ustawionymi w odległości 2m. Slalom wykonywany jest w jedną stronę i z powrotem. Próba wykonywana jest 2 razy przy zaliczeniu lepszego czasu.
• Uczeń wykonuje z odległości 10m – 10 strzałów nogą do 3 kręgli ustawionych w odległości 25cm jeden od drugiego. Za trafienie w kręgiel środkowy otrzymuje 2 punkty, a w kręgle boczne po 1 punkcie. Po każdym trafieniu kręgle należy ponownie ustawić. Uczeń wykonuje próbę 2 razy przy zaliczeniu sprawdzianu o lepszej celności strzałów.